آنزیم الکتات دهیدروژناز (LDH (دارای پنج ایزوآنزیم مختلف است و عمل آن تسریع واکنش های تبدیل L -الکتات و پیروات است. LDH در سیتوپالسم تمامی بافت های بدن یافت می شود. اما غلظت های باالتر آن در بافت های کبدی، قلبی و ماهیچه های اسکلتی، و غلظت های پایین تر در بافت های پانکراس، کلیه، معده و گلبول های قرمز دیده می شود. افزایش پاتولوژیک فعالیت LDH در بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی، کبدی، خونی، ماهیچه ای، سرطان ها و حمله قلبی دیده می شود. از این رو نتایج انجام این تست در کنار تست های تشخیصی آنزیم هایی مانند ALP ، ALAT و ASAT ارزش می یابد.