کیت های بیوشیمی


آزمایشات بیوشیمی

به مطالعه ی فرآیندهای زیستی،ترکیبات و واکنش های شیمیایی در موجودات زنده بیوشیمی گفته می شود .بخش بیوشیمی قسمت بزرگی از آزمایشگاه های بالینی را به خود اختصاص می دهد . در این بخش مایعات بیولوژیکی بدن همچون خون ،ادرار ،مایع سینوویال ومایع مغزی نخاعی (CFS) و دیگر مایعات بدن به منظور تشخیص بیماری ها و بررسی صحیح مکانیسم  بدن مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. انواع و کاربرد کیتهای بیوشیمی:
 • FBS
 • آزمایش BUN
 • آزمایش Creat:
 • آزمایش اوریک اسید
 • بیلی روبین
 • آزمایش‌SGPT یا ALT
 • تست SGOT یا AST
 • تست ALP
 • تست CPK
 • Total protein
 • تست Albumin
 • تست Fe
 • Ca کلسیم
 • فسفر P
 • Na سدیم
 • تستMg
 • تست پتاسیم (K)
 • تست لیتیوم Li
 • تست Zn(Zinc)
 • تست HbA1C
 • تست آمیلاز(Amylaze)
 • لیپاز Lipase
 • تست آلدولاز (Aldolase)
 • تست Folic asid
 • تست Transferrin
 • ویتامین B12
 • Ceruloplasmin
 • Homocystein
 • ویتامین سی
 • lipoprotein electrophoresis تست الکتروفروز لیپو پروتئین
 • گلوبولین (Globulin)
 • لاکتات دهیدروژناز(lactate dehydrogenase یا  LDH)
 • تستTIBC
 • تست ACA
 • Angiotensin converting Enzyme
 • Serum protein Eelctrophoresis
 • تست Troponin
نارون تجهیز طب ارائه دهنده انواع کیت های آزمایشگاهی بیوشیمی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.